1. Aanvaarding en tegenstelbaarheid van de algemene verkoopsvoorwaarden
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (AVV) zijn van rechtswege van toepassing op alle verkopen door de verkoper ( hierna: de “Verkoper”) aan elke koper (hierna :de “Koper”), die deze aanvaardt en erkent er volledig van kennis te hebben genomen zich bijgevolg het recht ontzegt zich te beroepen op elk tegenstrijdig document, waaronder Kopers eigen algemene aankoopvoorwaarden. Koper aanvaardt dat Verkoper de AVV later kan wijzigen en dat hun relatie altijd beheerst zal worden door de laatste voorwaarden die gelden op het ogenblik van de bestelling . Geen enkel ander document dan deze AVV kan verplichtingen voor de partijen creëren of van deze AVV afwijken, behoudens een door de partijen ondertekend schrijven of een vermelding in het ontvangstbewijs vermeld in 2.2.

2. Bestellingen
2.1 De inlichtingen uit catalogi, kennisgevingen of andere stukken van de Verkoper worden enkel ter informatieve titel gegeven. 2.2 Een bestelling wordt enkel geacht door de Verkoper te zijn aanvaard vanaf de verzending door deze laatste van een ontvangstbewijs van de bestelling of de uitvoering ervan. Elke annulering van een bevestigde verkoop dient het voorwerp uit te maken van een voorafgaand en schriftelijk akkoord van de Verkoper . De Verkoper heeft het recht om elke wijziging van een aanvaarde bestelling te weigeren. Indien een bestelling of een offerte reeds een begin van uitvoering kent zal de Verkoper geen enkele vraag tot wijziging meer accepteren.

3. Levering – risico’s
3.1 De levering wordt gedaan op het adres vermeld op Verkopers ontvangstbewijs van de bestelling. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en de Koper kan zich er niet op beroepen om de inbezitneming van de geleverde goederen te weigeren, of om annulering van de bestelling, boetes of schadevergoedingen te bekomen, en/of de betaling van de prijs te weigeren.
3.2 Behoudens andersluidende overeenkomst , worden de door Verkoper verkochte goederen geleverd volgens Incoterms ICC 2000 “Ex Works” . Koper is bijgevolge verplicht alle nodige maatregelen tegen diefstal of verlies te nemen, vanaf het laden in de magazijnen van de Verkoper. Indien de Verkoper het vervoer tot de plaats vermeld op het ontvangstbewijs van de bestelling te zijner laste neemt, gebeurt dit bijgevolg louter als lasthebber van de Koper. De leveringskosten worden daarom bijgevolg integraal doorgefactureerd aan de Koper.
3.3 In elk geval , onverminderd eventuele maatregelen jegens de transporteur, dient elke betwisting door de Koper of zijn aangestelde betreffende zichtbare gebreken (schade, verlies of ontbreken) ten laatste binnen drie dagen na ontvangst van goederen gedaan te worden. Bij gebreke aan bevestiging binnen deze termijn, aanvaardt de Verkoper geen enkele klacht wegens zichtbaar gebrek en wordt de geleverde waar geacht conform te zijn.

4. Prijs
De facturatie gebeurt op basis van de prijzen zoals blijkt uit de geldende tarieven, na aftrek van de eventuele korting op basis van geldende barema’s. Prijzen en barema’s worden op verzoek samen met deze AVV meegedeeld, of worden er een bestek wordt opgemaakt. De tarieven kunnen gewijzigd worden indien Verkopers leveranciers aanzienlijke prijsaanpassingen toepassen. Elke verhoging van meer dan 5% wordt aanzien als aanzienlijk. In elk geval zal Verkoper de Koper de nieuwe tarieven meedelen van zodra deze beschikbaar zijn. De verhoogde prijzen zijn dan van toepassing op alle bestellingen vanaf de mededeling van de nieuwe tarieven aan de Koper. De prijs is in euro , zonder belastingen en EX WORKS vanaf het magazijn van de Verkoper, dus exclusief transportkosten en verpakking. Geen enkele korting wordt toegestaan bij vervroegde betaling.

5. Betaling
5.1 Behoudens andersluidende bepalingen, zijn alle facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper zoals vermeld op de factuur.
5.2 De Koper kan geen enkele reden inroepen om van de betalingsvoorwaarden af te wijken of ze te wijzigen, zoals een betwisting van de kwaliteit, de niet-conformiteit van de goederen, of een laattijdige of gedeeltelijke levering.
5.3 Elke som die onbetaald is gebleven op de vervaldag brengt rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op aan de tarieven gehanteerd door de Europese Centrale Bank bij de meest recente herfinancieringsoperatie, verhoogd met 10 procentpunten. Deze interesten zullen verschuldigd zijn tot de dag van de betaling van de opeisbare som, met inbegrip van de interesten. Bovendien wordt expliciet overeengekomen dat alle inningskosten van de Verkoper, forfaitair vastgesteld op 15% van het onbetaalde bedrag, ten laatste van de Koper komen. Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn en 48 u. na een ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven, heeft de Verkoper het recht om de onmiddellijke betaling te vorderen van het resterende saldo, te eisen om betaald te worden voor elke verzending of levering van nieuwe goederen, lopende bestellingen op te schorten of te annuleren, onverminderd het recht schadevergoeding en interesten en/of de verbreking van de overeenkomst te eisen.
5.4 Indien de Koper het product niet binnen de voorziene termijn komt ophalen, is er een dagelijkse schadevergoeding verschuldigd van 0.5% van het bedrag van de bestelling, zonder belastingen, vanaf de vijfde dag van vertraging na de verzending van het bericht van terbeschikkingstelling. De overeenkomst wordt geacht te zijn verbroken, en het voorschot verworven door de Koper ten titel van schadevergoeding, indien de goederen niet ten laatste binnen 15 dagen opgehaald wordt na de verzending door de Verkoper van het bericht van terbeschikkingstelling.
5.5 Elke belangrijke wijziging in de financiële of economische situatie van de Koper die een verslechtering van zijn financiële situatie en /of solvabiliteit meebrengt, kan leiden tot een herziening door de Verkoper van de betalingsvoorwaarden van de lopende bestellingen en , in voorkomend geval, van het bedrag van het betalingsuitstel dat hem zou zijn toegestaan.

6. Eigendomsvoorbehoud
Niettegenstaande elk andersluidend beding, komt de eigendomsoverdracht van de bestelde producten aan de koper pas tot stand na de volledige betaling door deze laatste van de hoofdsom en de interesten. De betaling bestaat uit de effectieve en definitieve inning van de prijs. De Koper dient erop toe te zien dat de goederen na de levering steeds identificeerbaar blijven . Indien dergelijke identificatie niet mogelijk blijkt, staat de Koper toe dat de Verkoper zich een gelijke hoeveelheid van producten van dezelfde aard kan toe-eigenen. In geval van faillissement van de Koper, ontzegt deze zich formeel om de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper rust, verder te gebruiken, te transformeren of te verkopen. In geval van beslag door derden op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper rust, is de Koper verplicht de Verkoper daarvan zonder verwijl in kennis te stellen en alle maatregelen te nemen om de opheffing van de beslagen te bekomen. De bedingen van dit artikel zijn uitsluitend ten behoeve van de Verkoper opgesteld en kunnen enkel door hem ingeroepen worden. Zo kan de Koper ze niet doen gelden om de Verkoper te dwingen om bestelde goederen terug te nemen.

7. Garantie – aansprakelijkheid
7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om aan de Verkoper de karakteristieken van de producten mee te delen opdat deze aan zijn behoeften zouden voldoen om erop toe te zien dat deze meegedeelde karakteristieken in alle opzichten aan zijn verwachtingen voldoen. Koper wordt bijgevolg geacht de producten die hij aankoopt perfect te kennen en erkent dat hij alle inlichtingen inzake bestelde producten heeft kunnen bekomen. Bijgevolg worden gratis uitgevoerde studies enkel ten indicatieve titel uitgevoerd en brengen zij geen aansprakelijkheid van de Verkoper teweeg. Het komt toe aan de koper, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, om te controleren en te verifiëren dat dergelijke studies de algemene regels in acht nemen voor de voorziene realisatie en specifieke gebruiksvoorwaarden. Vermits de plannen en documenten Verkopers eigendom zijn , kunnen zij in geen geval gereproduceerd worden zonder zijn uitdrukkelijk
en voorafgaand akkoord.
7.2 De Verkoper kan enkel aansprakelijk zijn jegens de Koper indien de geleverde goederen niet-conform de bestelde goederen zijn. De conformiteit met de bestelling wordt beoordeeld aan de hand van de bestelling. Een bijkomstig verschil in de technische karakteristieken of de hoeveelheid wordt niet beschouwd als niet-conformiteit. Een verschil dat binnen de tolerantiewaarden van de fabrikanten valt, wordt geacht bijkomstig te zijn.
7.3 De Verkoper aanvaardt geen enkele andere garantieverplichting dan de bovenstaande en degene die eventueel wordt verleend door de fabrikant van de bestelde goederen. Bij gebrek aan vermelding die toelaat om de omvang van de verplichtingen van de Verkoper precies te determineren, erkent de Koper dat de verplichting van de Verkoper middelenverbintenissen zijn. In elk geval is de Verkoper niet aansprakelijk voor nalatigheid, herstellingen ,interventies of wijzigingen uitgevoerd zonder het voorafgaand en schriftelijke akkoord van de Verkoper, verkeerd gebruik of gebruik dat niet conform is met de toepasselijke reglementering in het territirium waarin het product gebruikt wordt. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden jegens de Koper of een derde, voor elke indirecte schaden zoals exploitatieverlies, verlies van cliënteel, commerciële schade , afbreuk aan het merkimago , die het gevolg zouden zijn van de uitvoering van de transacties die het voorwerpzijn van deze AVV. In alle hypotheses, met uitzondering van kwaad opzet , kan de aansprakelijkheidverplichting van de Verkoper nooit meet bijdragen dat het bedrag dat de Koper als tegenprestatie voor Verkopers verplichtingen betaald heeft. De Verkoper kan altijd een aansprakelijkheidvordering afweren door het conform maken, of door het vervangen van een gebrekkig of niet-conform product, met dien verstande dat de Verkoper geen terugname van goederen aanvaardt zonder voorafgaande toestemming . Behoudens de uitzondering voorzien in artikel 3.3 , dient elke betwisting door de Koper van de goede uitvoering door de Verkoper van diens contractuele verplichtingen gemotiveerd te zijn en het voorwerp uit te maken van een
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, verzonden uiterlijk binnen acht dagen na de beweerde niet-uitvoering. Bij gebreke hieraan, wordt de Koper geacht te verzaken aan het bekritiseren van Verkopers goede uitvoering van diens contractuele verplichtingen.

8. Overmacht
De Verkoper is niet aansprakelijk voor niet-uitvoering die het directe of indirecte gevolg is van overmacht zoals bv. een natuurramp, oorlog, oproer, aanslag, overstroming, brand, staking, zowel bij de Verkoper als bij dienstverleners, leveranciers, openbare overheden, posterijen, dwingende bevel van de overheid (import-of exportverbod, enz.), toeleveringsonderbrekingen , tekort aan grondstoffen. Een geval van overmacht leidt tot de onmiddellijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de overmacht meer dan 60 dagen aanhoudt, wordt de overeenkomst van rechtswege verbroken.

9. Ontbinding
De Verkoper heeft het recht om een aanvaarde bestelling zonder vooropzeg te annuleren, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.

  • Bij gehele of gedeeltelijke niet uitvoering door de Koper van diens verplichtingen, waaronder zijn betalingsverplichting;
  • bij een verslechtering in de financiële of commerciële situatie van de Koper , die dreigt te leiden tot een gebrek aan betaling.

Bij ontbinding van de overeenkomst , is de Verkoper bevrijd van zijn leveringsverplichting. De Verkoper zal de bedragen die de Koper eventueel reeds betaalde terugstorten , tenzij aan de ontbinding een fout van de Koper ten grondslag ligt. De Verkoper is geen enkele schadevergoeding verschuldigd aan de Koper.

10. Geschillenregeling
Alle bedingen van deze AVV alsmede alle verkooptransacties die er het voorwerp van uitmaken worden beheerst door het Belgisch recht. ELK GESCHIL BETREFFENDE EEN TRANSACTIE DIE HET VOORWERP UITMAAKT VAN DEZE AVV WORDT VERWEZEN NAAR DE UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VERKOPER, zelfs bij het beroep op tussenkomst in vrijwaring indien er meerdere eisers of verweerders zijn. In geval van geschil, aanvaarden de partijen faxen en email als een
origineel, volledig bewijskrachtig geschrift en onthouden zij zich ervan dergelijk bewijsmiddel aan te vechten, behalve de eventuele niet-authenticiteit ervan.

11. Geen afstand
Het feit dat de Verkoper zich op een bepaald ogenblik niet op enige bepaling van deze AVV beroept, kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een afstand van zijn recht om zich op een later tijdstip op te beroepen. Dit geldt bv. voor het niet opeisen van een betaling.

12. Nietigheid
Indien enige verbintenis in deze AVV geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal deze nietigheid niet de geldigheid beïnvloeden van andere bepalingen van deze AVV. De partijen verbinden zich ertoe om de nietige bepaling in de mate van het mogelijke te vervangen door een geldige bepaling die overeenstemt met de algemene schikking van de AVV.